Õpilasesindus

2023/24. õa õpilasesinduse liikmed:

1. Mariett Sada 8.b
2. Merilin Madisson 8.b
3. Isabel Tiitsaar 8.b
4. Ilona Vall 9.a - asepresident
5. Annika Bublei 9.a - asepresident
6. Leen Raudsepp 9.a
7. Miina Kõiv 9.a
8. Irina Petrova 9.a
9. Silja Paberit 9.b
10. Relibet Oinats 9.b
11. Keitlin Kristelle Looga 9.b - president
12. Stella Peterson 9.b
13. Loviisa Sõukand 7.c
14. Ronja-Riniti Roggenbaum 7.a
15. Maribel Erm 7.a

Tartu Descartes'i Kooli õpilasesinduse põhikiri

§ 1. Üldsätted
1.1. Tartu Descartes'i Kooli õpilasesindus (ÕE) on TDK õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 7.– 9. klassi õpilased.
1.2. ÕE põhikirja kinnitab TDK juhtkond.
1.3. ÕE otsusega ja kooli juhtkonna nõusolekul võib põhikirja sisse viia juba olemasolevate punktide täiendusi või uusi punkte.
1.4. ÕE juhindub oma tegevustes kooli kodukorrast, käesolevast ÕE põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.5. ÕE tegevusega seonduvad puudumised loetakse õpilastel põhjendatuks.


§ 2. ÕE moodustamise kord
2.1. Igal 7.–9. klassi õpilasel on õigus kandideerida ÕE liikmeks.
2.2. ÕE juhatusse kuuluvad president ja asepresident.
2.3. Koosolekutest võib ÕE presidendi loal määratud probleemi alustamiseks osa võtta ka õpilane, kes ei kuulu ÕE-sse.
2.4. ÕE-sse võib astuda kooliaasta alguses ja keskel.
2.5. Uued liikmed võetakse vastu salajase hääletamise teel.


§ 3. Eesmärgid

3.1. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
3.2. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele.
3.3. Järgida ja edendada kooli traditsioone.
3.4. Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.
3.5. Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele ja kooli maine kujundamisele.
3.6. Organiseerida koolisiseseid üritusi.
3.7. Pakkuda aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimalust.
3.8. Jälgida laste- ja tervisekaitsega seonduvate nõuete täitmist koolis vastavate õigusaktide kohaselt.
3.9. Tuua esile ja lahendada õpilaskonna poolt ülestõstatatud küsimusi.


§ 4. Õigused
ÕE-l on õigus:
4.1. Valida oma esindaja TDK hoolekogusse.
4.2. Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist ja rahalist abi oma eesmärkide saavutamiseks.
4.3. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
4.4. Saada kooli juhtkonnalt ÕE tööks vajalikku informatsiooni.
4.5. Teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.
4.6. Algatada ja korraldada üritusi kooli juhtkonna nõusolekul.


§ 5. Kohustused
ÕE-l on kohustus:
5.1. ÕE liige peab osalema koosolekutel ja ÕE poolt organiseeritud üritustel.
5.2. Vastutada ÕE korraldatud ürituste eest.
5.3. Anda aru kooli juhtkonnale saadud rahade kasutamisest.
5.4. Olla eeskujuks kaasõpilastele kooli kodukorra täitmisel.
5.5. Tagada ÕE järjepidevus.


§ 6. Töökord
6.1. Õpilasesinduse koosolekud toimuvad vähemalt kord kuus.
6.2. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 60% ÕE liikmetest.
6.3. Koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident.
6.4. ÕE president ja teiste ametikohtade (nt protokollija, asepresident.) esindajad valitakse igal õppeaastal uuesti.
6.5. ÕE tegevust juhib president, tema puudumisel on asepresident täieõiguslik asendaja.
6.6. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad ÕE liikmed, kui:
6.6.1. President ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjusel.
6.6.2. Presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhikirjale; president rikub või ei arvesta ÕE volitusi; ei täida ÕE otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
6.6.3. Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.


§ 7. ÕE tegevuse lõpetamine
7.1. ÕE likvideeritakse, kui ÕE 90% liikmetest sellega nõustub.


§ 8. Lahkumine ÕE-st
8.1. Lahkumiseks peab olema mõjuv põhjus.
8.2. ÕE liikme kolmekordsel puudumisel ÕE koosolekutest ilma mõjuva põhjuseta, on ÕE-l voli liige ÕE-st välja heita.