Tartu Descartes’i Kooli kodukord

Kooli kodukord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 68 lg 1 alusel ja selle täitmine on õpilastele ja kooli töötajatele kohustuslik.

Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse kooli õpilase suhtes põhjendatud, asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mis on sätestatud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 ning käesolevas kodukorras.

Kooli kodukorra muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele.

1. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 1.1.           Tartu Descartes’i Koolis (edaspidi kool) on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivormiks õppetund. Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile (http://tdk.ee/tunniplaan) või õppekäiguna väljaspool kooli.

1.2.           Erakorraliste muudatustega tunniplaanis (õpetajate asendused, koolivälised õppetunnid jne) tegeleb õppealajuhataja või teda asendav isik. Muudatustest teatatakse õpilaspäeviku, infoteleri, elektronposti, sisevõrgu, kooli kodulehe kaudu või muul viisil.

1.3.           Aineõpetajad ja klassijuhatajad on kohustatud õpilasi tunniplaani muudatustest teavitama.

1.4.           Koolimaja välisuks avatakse koolipäevadel kell 7.30 ja suletakse kell 19.30. Tunnid algavad kell 8.15. Igapäevane õppetöö toimub tunniplaani järgi, tunniplaan on nähtav kooli kodulehel.

1.5.           Kõrvalistel isikutel on keelatud koolis viibida.

1.6.           Tunni alguse ja lõpu ajast annab märku koolikell. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.

1.7.           Rõivistu avatakse kell 7.30. Rõivistusse või kappi jäetakse üleriided ja välisjalatsid, vajadusel ka kott spordirõivastega. Rõivistusse või kappi ei jäeta raha, dokumente ega muid väärtuslikke asju. Õpilaste kaotsiläinud esemete eest kool materiaalselt ei vastuta. Õppetöö ajal avatakse rõivistu ainult erandkorras.

1.8. Tervise- ja turvalisuse kaalutlustel on kooli juhtkonnal õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud e-õppele (distantsõppele). Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet, Päästeamet vm) arvamust ning otsus kooskõlastatakse vajadusel kooli pidajaga.

1.9.           Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele on reguleeritud sotsiaalministri määrusega (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12782669) või terviseameti või valitsuse korraldusega.

1.10.           Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. (http://www.emhi.ee)

1.11.       Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on alla 19° C ja võimlas, kui õhutemperatuur on alla 18° C. Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult tajutav välisõhu temperatuur on:

1)     –20° C ja madalam (1.-6. klassis);

2)     –25° C ja madalam (7.-9. klassis).

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju saatmiseni erinevaid tegevusi.

 

2. ÕPILASREEGLID

 Tartu Descartes’i Kooli õpilane:

 2.1.           on viisakas, käitub lugupidavalt oma kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanutega, järgib üldkehtivaid moraalinorme;

2.2.           esindab väärikalt ennast ja kooli, väärtustab kooli mainet ja hoidub nii avalikkuses kui ka internetikeskkondades kõigest, mis võiks kooli mainet kahjustada;

2.3.           õpib ise ning aitab kaasa sellele, et kaaslastel oleks hea õppida ja õpetajal õpetada;

2.4.           puudub koolist ainult mõjuvatel põhjustel ning üksnes lapsevanema/hooldaja (edaspidi vanem), meditsiinitöötaja, klassijuhataja, õpetaja või juhtkonna loal; ette teada olevaks puudumiseks küsib õpilane loa klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt;

2.5.           ei hiline tundidesse ja jõuab õigel ajal õigesse kohta;

2.6.           tunnis kuulab õpetajat ja täidab tema korraldusi, järgib õpperuumis kehtestatud ohutusnõudeid;

2.7.           märgib üles kodused ülesanded; 1.-3. klassi õpilasel on õpilaspäevik, mida ta regulaarselt täidab; 4.-9. klassi õpilased jälgivad koduseid töid Sisevõrgus;

2.8.           tuleb kooli ettevalmistunult, võtab kaasa ainult vajalikud õppevahendid;

2.9.           hoidub igasugusest vägivallast ja teeb endast oleneva selle peatamiseks, teatab vägivallajuhtumitest viivitamatult kooli töötajale;

2.10.       on vahetundides oma kaaslaste suhtes hooliv, ei jookse ega lärma koolimajas;

2.11.       hoiab kooli ruumides puhtust (paneb prahi prügikasti, ei määri seinu ega mööblit); ei kahjusta teistele inimestele ja koolile kuuluvat vara;

2.12.       kasutab kooli infotehnoloogia seadmeid heaperemehelikult ja ainult õppetööks;

2.13.       õppevahendite, kooli mööbli või muu kooli vara rikkumise korral hüvitab tekitatud materiaalse kahju;

2.14.       einestab koolis ainult kooli kohvik-sööklas;

2.15.       kannab koolis vahetusjalatseid ning korrektset, puhast ning sobilikku riietust; ei kanna peakatet (sh kapuutsi); tähtpäevadel riietub pidulikult;

2.16.       vastutab oma riietusesemete ja asjade (sh nutitelefon, tahvelarvuti, jne) eest ise;

2.17.       ei filmi, pildista ega helisalvesta koolis ilma kooli juhtkonna esindaja või ürituse korraldaja/aineõpetaja loata;

2.18.       kasutab õppetunnis telefoni ja arvutit (sealhulgas süle-, pihu-, tahvelarvuti jms) ainult õpetaja loal, telefoni hoiab hääletul režiimil;

2.19.       ei kasuta koolis õppetöö ja ürituste ajal telefoni, eri tüüpi kõrvaklappe, MP3-mängijat ega teisi side- ja salvestusvahendeid; kui õpilane ei järgi antud korraldust, on õpetajal õigus vastavad esemed ära võtta; need antakse juhtkonna esindaja kätte hoiule ja tagastatakse õpilase vanemale;

2.20.       ei tarbi ega kanna kaasas tubakatooteid, e-sigaretti, nikotiinipatju, narkootilisi aineid, energiajooke, alkohoolseid jooke või muid mürgistust tekitavaid aineid;

2.21.       ei võta kooli kaasa pürotehnilisi tooteid, lõhkeaineid, relvi ja terariistu;

2.21.1 Kõikide punktis 2.20 ja 2.21 toodud ainete või esemete puhul võib võtta kool need hoiule ja koostab sellekohase protokolli. Relva, lõhkeainete ning mürgistust või narkootilist joovet tekitava aine korral teavitab kool viivitamata politseid ja annab võetu politseile üle. Teised nimetatud asjad tagastatakse õpilase vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga;

2.22.       viibib kogu koolipäeva vältel kooli ruumides, soodsa ilma korral võib vahetundide ajal viibida kooli territooriumil;

2.23.       hoiab tema kasutusse antud õppevahendeid, sh õpikuid, ja vastutab nende korrasoleku eest; suvevaheajale minnes või koolist lahkudes tagastab tema kasutusse antud õppevahendid ja kooli muu vara;

2.24.       võib kandideerida ja olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu osaleda koolielu korraldamises ja juhtimises;

2.25.       võib tasuta kasutada kooli ruume õppetegevuse eesmärgil, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid kooskõlastades selle eelnevalt klassijuhataja, aineõpetaja või kooli juhtkonnaga;

2.26.       täidab sööklas, raamatukogus, aulas, spordiruumides, keemia-, füüsika-, muusika-, tööõpetuse- ja arvutiklassis kehtivaid erieeskirju.

 

 3. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE JA KOOLIST VÄLJAARVAMINE

3.1.           Tartu Descartes’i Kool on piirkonnakool.

3.2.           Õpilaste vastuvõtmise ja nimekirjast väljaarvamise alused on kehtestatud Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses (§ 27 ja 28) ning Haridus- ja Teadusministri 19.08.2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (https://www.riigiteataja.ee/akt/13359746).

 

4. HINDAMISEST TEAVITAMINE

 4.1.           Õppeaasta jooksul antakse õpilastele ja lastevanematele teavet hinnete kohta Sisevõrgu (https://sise.tdk.ee), hinnetelehtede ja klassitunnistuse kaudu.

4.2.           Hinnetelehtede ja klassitunnistuste väljaandmise kuupäevad sätestatakse kooli üldtööplaanis.

4.3.           Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ning korda tutvustab klassijuhataja õpilastele õppeaasta algul.

 

5. ÕPPEST PUUDUMISE TEAVITAMINE

 5.1.           Kool peab arvestust õppetööst puudumise kohta ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord trimestri jooksul ja teavitab sellest vanemaid hinnetelehe ja Sisevõrgu kaudu.

5.2.           Puudumisest teavitamine toimub kooli Sisevõrgu kaudu. Vanem kannab Sisevõrku puudumise algusaja, puudumise eeldatava lõpuaja, puudumise põhjuse ja oma kontakttelefoni. Puudumise lõpuaja muutumisel muudab vanem Sisevõrgus vastavat sissekannet.

5.3.           Kui vanem logib teavituse edastamiseks Sisevõrku ID-kaardiga, kehtib teavitus koheselt tõendina. Kui vanem edastas teavituse Sisevõrgus parooliga sisse logides, siis tuleb tõendit vajadusel hiljem kinnitada. Kinnitamise täpsem kord lepitakse kokku klassijuhatajaga.

5.4.           Kui vanem ei saa puudumisest teavituseks kasutada Sisevõrku, siis tuleb teavitus edastada telefoni või e-posti teel (sh SMS) kas klassijuhatajale, kooli üldtelefonile 7461800 või –e-posti aadressile kool@tdk.ee

5.5. Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes tulenevalt meetmeid vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 36 sätestatule.

5.7.           Kooli esindamisega seotud puudumistest (osalemine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel jm üritustel) teavitab üritusega seotud õpetaja õpilase klassijuhatajat, aineõpetajaid ja juhtkonda ning algklassiõpilastele puhul ka vanemaid

 

 6. ÕPIKUTE JA TÖÖVIHIKUTE KASUTAMINE JA TAGASTAMINE

 6.1.           Õpilane kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute eest. Raamatukogust laenatud õpikud tuleb katta ümbrisega (paberi või kilega), nendesse on keelatud teha märkmeid, teksti alla joonida või sodida ning iga õpik peab olema varustatud kasutaja nimega.

6.2.           Õpilane tagastab kooli raamatukogule õpikud ja teised raamatud tähtajaks või koolist lahkumisel.

6.3.           Õppevahendite, sh õpikute rikkumise või kaotamise korral hüvitab õpilane kahju.

 

 7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE  

 7.1.           Õpilast tunnustatakse juhtkonna, klassijuhataja või aineõpetajate ettepanekute alusel vastavalt TDK õpilaste tunnustamise ja mõjutamise korrale

7.2.           Tunnustused õppeaasta jooksul:

-   õpetaja suuline kiitus;

-   õpetaja kirjalik tänu või kiitus Sisevõrgus;

-   direktori käskkirjaline tunnustamine (kolm korda õppeaasta jooksul, iga trimestri lõpus).

7.3.           Tunnustused õppeaasta tulemuste põhjal:

-   kiituskiri väga hea õppimise eest;

-   kiitus hea õppeedukuse ja käitumise eest;

-   kiituskiri väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes.

7.4.           Lisatunnustused:

-   kooli tänukiri;

-   raamat/kingitus (antakse põhikooli lõpetamisel kõige tublimatele õpilastele);

-   direktori vastuvõtt (õppeaasta lõpus, kõige tublimatele ja eriliste teenete eest);

-   TDK aukiri.

 

8. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE

 8.1.           Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

8.2.           Õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamise ja õpiabi korraldamise ja koordineerimisega tegeleb kooli tugikomisjon.

8.3.           Õpilastel, kellel esineb raskusi õppekava nõuete täitmisel, on võimalik kasutada abiõppevõimalusi. Õpiabi puhul lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

-   oluline on hariduslike erivajaduste võimalikult varajane väljaselgitamine;

-   õpilase esmane abistamine ja nõustamine on aineõpetaja ülesanne;

-   õpiabi jooksul peab õpetaja andma lapsevanemale adekvaatset infot lapse probleemi ja abistamisvõimaluste kohta ning kaasab lapsevanemat vastavalt vajadusele.

8.4.           TDK-s on õpilaste abistamiseks järgmised tugimeetmed:

8.4.1.     Õpiabi on õpilase individuaalne õpetamine ja abistamine, kui õpilasel on tekkinud ajutine õpiraskus. Tugiõpe võib toimuda aineõpetajate konsultatsioonitundides või spetsiaalsetes õpiabitundides, mis on õpilasele kohustuslikud.

8.4.2.     Logopeedilist abi rakendatakse kirjaliku ja/või suulise kõne korrigeerimiseks.

8.4.3.     Muukeelsetele õpilastele võimaldatakse individuaalset järeleaitamist/ toetamist eesti keele sõnavara omandamisel.

8.4.4.     Lugemise turgutamise programm on mõeldud 1. ja 2. klassi õpilastele, et nad omandaksid hiljemalt 2. kl lõpuks lugemistehnika ja 3. kl lõpuks funktsionaalse lugemisoskuse.

8.4.5.     Koduõpe määratakse 1.-9. klassi õpilastele tervislikel põhjustel või lapsevanema avalduse alusel. Koduõppele määratud õpilasele koostatakse individuaalne õppekava.

8.4.6.     Spetsialistide nõustamine aitab ennetada ning lahendada käitumis- ja toimetulekuprobleeme. Koolis töötavad psühholoog, eripedagoogid, logopeed ja sotsiaalpedagoog ja teised tugiisikud.

8.4.7.     Individuaalõppekava (IÕK) koostatakse õpilasele, kellel on koolikaaslastest oluliselt erinevad oskused, isiksuseomadused ja/või võimed, terviseprobleemid. IÕK võib koostada teatud ainetes või kogu ainekursuse ulatuses igas kooliastmes. IÕK-ga määratakse kooli õppekavaga võrreldes õpilasele kohandatud vähendatud või kõrgendatud nõuded õppesisule ja õpitulemustele.

8.4.8.     Töö andekate õpilastega – aineõpetajad korraldavad koolisiseselt olümpiaade, konkursse jm üritusi ning valmistavad õpilasi ette osalemaks erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel õpilasüritustel.

8.4.9.     Individuaalkonsultatsioonid määratakse lapsevanema nõusolekul õpilasele, kellel on mõnes aines püsivad õpiraskused (trimestrihinne korduvalt mitterahuldav).

8.4.10. Käitumise tugikava on psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poolt koostatud konkreetne tegevusplaan õpilase käitumise korrigeerimiseks.

8.5.           Lisaks tugimeetmetele on kasutusel järgmised mõjutusmeetmed:

8.5.1.     õpilase käitumise arutamine vanemaga;

8.5.2.     õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

8.5.3.     õpilase käitumise arutamine õppenõukogus;

8.5.4.     taotleda õpilasele tugiisiku määramist;

8.5.5.     kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;

8.5.6.     esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

8.5.7.     õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida kooli juhtkonna poolt määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

8.5.8.     konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

8.5.9.     kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

8.5.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

8.5.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

8.5.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

8.5.13 kui õpilase käitumine kujutab endast otsest ja vahetut ohtu talle endale või teistele isikutele ning seda ohtu ei ole võimalik vältida rahustamise, vestluse või veenmise teel, tuleb õpilasega töötaval isikul kasutada füüsilist jõudu määral, mis ei tekita õpilasele kahjustusi ning ei riiva tema õigusi (LKS § 24 lg3-4)

8.6.           Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud punktis 8.5.12. sätestatud mõjutusmeetme rakendamine, mida otsustab õppenõukogu.

8.7.           Punktis 8.5.10. sätestatud mõjutusmeetme rakendamise õigus on lisaks direktorile või tema volitatud isikule ka õpetajatel. Meetme rakendamisest teavitatakse sisevõrgu kaudu.

8.8.           Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilase vanemaid. Teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.

8.8.1. Kõigil kooli töötajatel ja õpilastel on kohustus teavitada abivajavast ja/või väärkoheldud õpilasest klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi või psühholoogi;

8.8.2 Kool teavitab abivajavast ja/või väärkoheldud õpilasest vastavalt vajadusele lastekaisteteenistust või politseid. (LKS § 24 ja 27)

8.9.           Mõjutusmeetme, milleks on eseme kooli hoiulevõtmine, rakendamine, lähtutakse järgnevast:

8.9.1.     eseme hoiule võtmine protokollitakse;

8.9.2.     kooli hoiule võetud eset hoiab direktor;

8.9.3.     hoiule võetud eset peab hoidma selle säilimist tagaval viisil;

8.9.4.     õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab direktor või teda asendav isik viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse kooli nimetus, isiku andmed, kelle ese hoiule võetakse, hoiulevõtmise aeg ja põhjus, õiguslik alus, mõjutusmeetme rakendamise otsust sisaldava käskkirja number ning hoiulevõetava asja kirjeldus;

8.9.5.     kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega seaduslik valdaja või kui eset ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamatult;

8.9.6.     hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist;

8.9.7.     eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

 

9.   ÕPILASTE JA KOOLI TÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATEST JUHTUMISTEST TEAVITAMINE NING NENDE JUHTUMITE LAHENDAMINE

9.1. Hädaolukordade lahendamise plaan asub kooli Sisevõrgus;

9.2. Hädaolukordade lahendamise plaani tutvustab õpilastele klassijuhataja, kooli töötajatele ja õpetajatele tutvustab seda direktor.

9.3. Hädaolukorra puhul tagab õpilane, õpetaja või koolitöötaja esmalt enda ohutuse ja teeb esimesed jõukohased sammud võimalike kahjude vähendamiseks, sellele järgneb teavitamine.

9.4.           Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat, õppealajuhatajaid ja/või koolidirektorit.

9.5.           Direktoril on õigus nõuda kooli töötajalt või õpilaselt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja kooli töötaja või õpilane on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadvalt valeandmete esitamise eest võib kooli töötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

9.6.           Õpilaselt, kes on toime pannud süü- või väärteo, võetakse kooli töötajate poolt juhtumi kirjeldus, millest informeeritakse juhtunust lapsevanemat või tema seaduslikku esindajat.

9.7.           Kooli töötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistustele.

9.8.           Direktor võib kooli nimel pöörduda õigusrikkumise menetlemiseks õiguskaitseorganite poole.

9.9.           Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb pöörduda koheselt politsei esindaja poole, kes rakendavad meetmeid vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

 10. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE

 10.1.       Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.

10.2.       Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis. Juurdepääsuõigus salvestile ja salvestatule on isikute tuvastamiseks või sündmuste kronoloogia väljaselgitamiseks direktoril ja tema käskkirjaga määratud isikutel.

10.3.       Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse koolimaja välisuste kohal vastavasisulisi teabekleebiseid.

 

11. MEEDIA

11.1 Koolis pildistatakse ja filmitakse ühisüritusi ja aktusi ning kool kasutab neid kooli kodulehel ja kooli Facebooki lehel lähtuvalt headest tavadest.

11.2 Kui vanem ei soovi oma lapse jäädvustamist ja/või kodulehel pildi eksponeerimist, annab ta sellest kooli direktorile kirjalikult teada.

 

12.   KOOLIELU KORRALDAMISEKS TEHTUD OTSUSTEST VÕI KINNITATUD DOKUMENTIDEST ÕPILASE JA VANEMA TEAVITAMISE KORD

12.1.   Koolielu korraldamiseks tehtud otsustest või kinnitatud dokumentidest teavitatakse õpilasi ja vanemaid kooli veebilehe, Sisevõrgu ja elektronposti kaudu.